นโยบายทางธุรกิจ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1.การรับประกันเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย

 1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วน หรือ ข้อผิดพลาดในการ ผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
 2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
 3. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะ เวลารับประกัน 1 ปี แรก เฉพาะเมื่อผู้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยถูกต้องตามข้อแนะนำ ในสมุดคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้แนบมากับเครื่องเท่านั้น
 4. รับประกันแผงอินเวอร์เตอร์พีซีบีตัวคอยล์ร้อนภายนอกอาคารสำหรับ เครื่องปรับอากาศ Room Air อินเวอร์เตอร์ R32 ทุกรุ่นและรับประกัน Evaporator สำหรับเครื่องปรับอากาศ R32 ทุกรุ่นเป็นเวลา 3 ปี รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 ปีแรก
 5. เฉพาะคอมเพรสเซอร์ ขนาด 8,500 – 49,400 บีทียู ของผลิตภัณฑ์ ROOM AIR, SkyAir ทุกรุ่นรับประกัน 5 ปี แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมและค่าอะไหล่อื่นๆ ภายหลัง ระยะเวลารับประกัน 1 ปีแรก
 6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท หรือผู้จำหน่ายหรือผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตามเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ใดๆ ในเครื่องไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้บริษัทมอบหมายให้
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
  2. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
  3. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
  4. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
  5. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
 9. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนแฟนคอยล์และ/หรือคอนเดนซิ่งทั้งชุด
 10. กรณีนำเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในต่างประเทศการรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. กรณีที่บัตรประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ขูดขีด แก้ไข หรือไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ ในใบรับประกันผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการและซ่อมแม้ว่าอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)

1.2 การรับประกันเครื่องฟอกอากาศ

 1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วนหรือข้อผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
 2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
 3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น แผ่นฟิลเตอร์
 4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลารับประกัน 1 ปี
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ ในเครื่อง ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
  2. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
  3. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
  4. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
  5. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
 7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนเครื่องฟอกอากาศที่ซื้อไปแล้ว
 8. ในกรณีที่บัตรประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ขูดขีด แก้ไข หรือมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในบัตร ลงทะเบียน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการ และซ่อมแม้ว่าอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)
 9. บริการแจ้งซ่อมสายด่วน Cool Line 1271 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 07.00น. – 24.00น