แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) สิทธิการเพิกถอนความยินยอม
(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
(5) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
(6) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
(7) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ทั้งนี้ เมื่อ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ ได้รับแบบฟอร์มแล้ว จะทำการติดต่อท่านเพื่อขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์จะดำเนินการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ ทราบโดยทันทีและจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน เว้นแต่การดำเนินตามคำขอของท่านจะละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย


สิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการให้ดำเนินการ


เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ ดำเนินการตามสิทธิของบุคคลที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จะติดต่อขอรับเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิที่ร้องขอภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามสิทธิตามคำขอ โดยเอกสารพิสูจน์ตัวตน ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำขอนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในแบบคำขอนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำขอใช้สิทธิที่ระบุข้างต้นภายใต้ข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจาก บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ หากจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาทุจริต